Toelatingsbeleid

TOELATINGSBELEID – KRITERIA EN PROSEDURE:

 Vergezicht se toelatingsbeleid het ten doel om te verseker dat nuwe applikante by ons skool se leeromgewing inpas. 

Die volgende toelatingskriteria geld:

 • Afrikaans en/of Engels magtig.
 • Beskik oor potensiaal om hoofstroom werk te kan bemeester.
 • Indien ‘n leerder voorheen ‘n ander kurrikulum gevolg het, moet evaluering plaasvind om die korrekte Graad te bepaal.
 • Indien ‘n leerder, met aandagafleibaarheid (met of sonder hiperaktiwiteit), ontwrigtende gedrag toon, sal die nodige intervensie moet geskied.  Die intervensie sal afhang van die tipe probleem en die beste wyse om dit aan te spreek en kan medikasie, terapeutiese intervensie en/of ‘n individuele fasiliteerder behels. (Sien Fasiliteerder Prosedure, p 77)
 • Indien ‘n leerder, wat hoog funksionerend op die outisme spektrum val, ontwrigtende gedrag toon, sal die nodige intervensie moet geskied. Die intervensie sal afhang van die tipe probleem en die beste wyse om dit aan te spreek en kan medikasie, terapeutiese intervensie en/of ‘n individuele fasiliteerder behels.  (Sien Fasiliteerder Prosedure, p.77)
 • Applikante, gediagnoseer met PDA (pervasive demand avoidance), sowel as ODD (oppositional defiance), sal net met baie groot omsigtigheid oorweeg word.
 • Vergezicht verleen voorkeur aan leerders, wat die gekoesterde kleingroep onderrig benodig om hul potensiaal te kan verwesenlik. Die tipiese leerderprofiel is gevolglik:
 • Leerders met aandagafleibaarheid (met of sonder hiperaktiwiteit).
 • Leerders met spesifieke leerprobleme.
 • Leerders met dispraksie.
 • Leerders wat hoog funksionerend op die outisme spektrum val, maar nie ontwrigtende gedrag toon nie
 • Leerders wat emosioneel oorweldig voel deur ‘n groot klasomgewing.

      Die volgende uitsluitingskriteria geld:

 • Leerders wat nie oor die potensiaal beskik om hoofstroom werk te bemeester nie.
 • Leerders met steurende of opposisionele gedrag, wat die klas tot so ‘n mate ontwrig,   dat   die   ander   leerders   daardeur   benadeel
 • Leerders met fisiese behoeftes, waarvoor Vergezicht nie ingerig is nie, byvoorbeeld ‘n leerder wat hom-/haarself langtermyn (3 maande) nie onafhanklik in die badkamer kan help nie.
 • Vergezicht behou die reg voor om besluite te neem rakende die kwota leerprobleme binne ‘n spesifieke graad/ klas.

 Proses met nuwe Aansoek:

 • Die bestuurslid Leerderwelsyn, of die administratiewe sekretaresse, kontak die applikant se ouers en verduidelik die toelatingsbeleid en proses.
 • Relevante verslae word aangevra.  Die applikant moes reeds ‘n kognitiewe assessering ondergaan het.  Die bestuurslid bestudeer die applikant se verslae en rapporte en vra addisionele inligting aan soos benodig.
 • Indien die verslae aantoon dat die applikant pas by die leerderprofiel, word ‘n vergadering tussen die betrokke bestuurslid, of die uitvoerende bestuurder en die ouers word by die skool gereël, om die ouers deur die skool te vergesel. Indien prakties moontlik word sommige klasse Al die nodige inskrywingsvorms en relvante inligtingstukke word aan die ouers oorhandig.
 • Indien die applikant se kognitiewe vaardigheidsprofiel nie beskikbaar is nie, word die applikant deur ‘n onafhanklike sielkundige geassesseer (die ouers dra die kostes hiervan).
 • Sou dit blyk dat die applikant op papier pas by Vergezicht se leeromgewing, word ‘n twee week proeftydperk gereël, waartydens die applikant Vergezicht bywoon. Dit gee die skool die geleentheid om te bepaal hoe die applikant by die klasgroep inpas en op watter vlak die applikant skolasties funksioneer.
 • Die administratiewe sekretaresse gee die verslae aan die opvoeder van die klas waar die leerder sy/ haar twee week proef gaan doen.
 • Die datum vir die proeftydperk word deur die bestuurslid Leerderwelsyn vasgestel, in samewerking met die uitvoerende bestuurder en betrokke opvoeder. Sodra die opvoeder in kennis gestel is van die beoogde twee week besoek, is dit sy/haar verantwoordelikheid om die relevante verslae en agtergrondinligting ( kontak nommer en besonderhede van leerder se vorige opvoeder) by die administratiewe sekretaresse uit te teken en te bestudeer.
 • Indien moontlik, moet die opvoeder vooraf kontak maak met die bestaande skool se opvoeder, om verdere kollaterale inligting in te win. Dit is belangrik om uit te vind hoe die bestaande opvoeder die leerder ervaar het in sy/haar klas en wat die probleemareas was.  Die bestaande opvoeder sal moontlik raad kan verleen rakende hanteringstegnieke wat “werk” en “nie werk” met die leerder.   Die opvoeder sal ook inligting kan verskaf rakende die ouers se instelling teenoor en samewerking met die skool.
 • Die leerder doen tydens die twee week proeftyd die werk soos op daardie stadium in die klas aangebied word.
 • ‘n Remediërende assessering en disleksietoets word tydens die proeftyd by Vergezicht gedoen (ingesluit by proeftydperkfooi). Die administratiewe sekretaresse stel die terapeute in kennis van die nuwe leerder en hou die kontrolelys op datum, om te verseker dat al die toetse betyds afgeneem word en dat die lêer op datum is teen die terugvoerdatum.
 • Voornemende Graad R leerders ontvang nie remediërende assesserings of disleksie toetse nie. Toelating tot Graad R verseker NIE outomaties skoolgereedheid of toelating tot Graad 1 die daaropvolgende jaar nie.  Vergezicht behou die reg voor om vir ‘n onafhanklike skoolgereed- heidsevaluering / kognitiewe assessering te vra, alvorens besluit word of die leerder by die profiel vir Vergezicht Graad 1 pas. 
 • Indien rede tot kommer ontstaan tydens die twee weke proeftyd (Graad R tot 7), kan ouers versoek word om ‘n arbeidsterapie assessering of taalevaluering te laat doen (nie ingesluit by proeftydperkfooi nie).
 • In sommige gevalle mag die skool versoek dat die proeftyd verleng word, omdat daar nog nie met sekerheid vasgesstel kon word, of Vergezicht die regte tipe leeromgewing vir die applikant is nie.
 • Die ouers betaal normale pro rata skoolfooie vir die twee weke proeftyd.
 • Graad R en Graad 1 leerders het nie ‘n proeftyd aan die begin van ‘n nuwe skooljaar nie. Daar word op die beskikbare verslae gesteun om te bepaal of die leerder pas by die Vergezicht leeromgewing.  Die rede hiervoor is, dat die leerder nie ‘n ander skool het om na toe “terug te keer” na ‘n proeftyd nie.  Indien die applikant in ‘n speelskool of Graad R klas is, word hy/ sy eers deur die betrokke Vergezicht opvoeder in sy bestaande skool omgewing waargeneem.
 • Die applikant dra sy/haar bestaande skool se uniform tydens die proeftyd. Indien moontlik in die Grondslagfase, kan daar solank aan die leerder skoolklere “geleen” word. Dit mag die leerder meer gemaklik by die skool laat voel.
 • Na afloop van die proeftyd, vind ‘n vergadering plaas tussen die ouers, die bestuurslid, die betrokke opvoeders en die uitvoerende bestuurder. Terugvoer word aan die ouers verskaf en ‘n finale besluit word geneem rakende die aanvaarding van die applikant by Vergezicht.  Die datum vir die terugvoergesprek word deur die bestuurslid Leerderwelsyn en die uitvoerende bestuurder bepaal.
 • Indien Vergezicht die regte leeromgewing vir die applikant is, word hy/sy ingeskryf en bly dan aan as leerder, sonder dat dit nodig is dat hy/sy eers weer terugkeer na die vorige skool.
 • Vergezicht se uitvoerende bestuurder het ‘n gesprek met die vorige skoolhoof, na die leerder aanvaar is by Vergezicht, en die leerder se oordragvorm en inligting word aangevra vanaf die vorige skool.